Rešavanje reklamacija

REŠAVANJE REKLAMACIJA

Reklamacije se rešavaju u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko želite da podnesete zahtev za reklamaciju najbolje je da nas kontaktirate na mail: info@inovativko.com ili na telefon: 0691221929
Na osnovu odredbi iz čl. 34 i čl. 35 Zakona o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS 79/05) i čl. 36 Zakona o uslovima i obavljanju inspekcijskog nadzora, Tanja Herceg PR ELAFI donosi
 
P R A V I L N I K

O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

ZA ROBU ZA KOJU SE NE IZDAJE GARANTNI LIST
Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje način, uslovi i postupak rešavanja reklamacije potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.inovativko.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Prodavca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor. 

Član 2.

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.inovativko.com kupuje proizvode za lične i porodične potrebe. 

Član 3.

Kupac ima pravo na reklamaciju na kupljeni proizvod za koji se ne izdaje garantni list u roku od 6 meseci od dana kupovine proizvoda. Zahtev za reklamaciju potrošač može uputiti samo poštom na adresu: Tanja Herceg PR ELAFI, Sremska 1, Laćarak, tel: 0691221929 i to isključivo slanjem proizvoda kao obična poštanska pošiljka, bez otkupnine ili brzom poštom sa plaćenim troškovima transporta. 

Član 4.

Zahtev za reklamaciju treba da sadrži razloge reklamacije kao i željeni način rešavanja iste. Reklamacioni list je dat uz kupljeni proizvod. 

Član 5.

Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u čistom stanju i po mogućstvu spakovan u originalno pakovanje. Takodje, uz proizvod za koji se pravi reklamacija kupac obavezno prilaže fakturu. 

Član 6.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrdjuje ovlašćeni radnik tako što sačinjava reklamacioni zapisnik i o tome obaveštava podnosioca zahteva odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Reklamacioni list i zapisnik dati su u prilogu ovog Pravilnika i biće isporučeni uz kupljeni proizvod. 

Član 7.

Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne upotrebe od strane kupca prema priloženom uputstvu. Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled nepravilne upotrebe proizvoda, ovakav zahtev neće se uvažiti. 

Član 8.

Osnovan zahtev kupca zbog nedostatka na proizvodu rešava se, uz njegovu saglasnost, na jedan od tri načina: • otklanjanjem nedostatka na proizvodu • zamenom kupljenog proizvoda za nov • vraćanjem novca u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja. 

Član 9.

Rok za izvršenje obaveze iz tačke 4. je 8 dana od dana obaveštavanja kupca o osnovanosti zahteva za reklamaciju. 

Član 10.

Ovlašćeno lice za rešavanje reklamacija je poslovađa maloprodajnog objekta gde je roba kupljena ili drugo ovlašćeno lice. 

Član 11.

Ukoliko Kupac nije zadovoljan proizvodom ili ga iz bilo kog razloga želi vratiti, to može učiniti u roku od 14 dana od dana kupovine. Uslov je da proizvod nije korišćen, da je vraćen u originalnom pakovanju sa potpisanim NI obrascom koji se dobija uz proizvod. 

Član 12.

Danom kupovine smatra se dan uručenja pošiljke-preuzimanja robe i naplate potraživanja. 

Član 13.

Da bi kupac ostvario prava iz tač.11. ovog Pravilnika, proizvod koji se vraća ne sme biti korišćen i mora se vratiti u originalnom pakovanju. Takodje uz proizvod za koji se pravi povraćaj kupac obavezno prilaže popunjen NI obrazac kao i fiskalni račun. 

Član 14.

Za sve eventualne sporove nadležan je Trgovinski sud u mestu Prodavca.